Personal funcionari interí

Personal funcionari interí

  1. És personal funcionari interí aquell qui, en virtut de nomenament legal i per raons expressament justificades de necessitat i urgència, presta servicis en l’administració mitjançant una relació professional de caràcter temporal, regulada pel dret administratiu, per a l’exercici de funcions atribuïdes al personal funcionari de carrera.
  2. Les circumstàncies que poden donar lloc al seu nomenament són les següents:

a) L’existència de llocs de treball vacants quan no siga possible la seua cobertura per personal funcionari de carrera.

b) La substitució transitòria de la persona titular d’un lloc de treball.

c) L’execució de programes de caràcter temporal i de duració determinada, el termini màxim del qual haurà de fer-se constar expressament en el nomenament, i que responguen a necessitats no permanents de l’administració.

d) L’excés o acumulació de tasques, de caràcter excepcional i circumstancial, per un termini màxim de sis mesos dins d’un període de dotze.

  1. Els nomenaments previstos en les lletres c i d del número anterior s’efectuaran en els termes que dispose la normativa reglamentària de desplegament.
  • Els nomenaments de personal funcionari interí s’efectuaran en llocs de treball corresponents a la categoria d’entrada en el cos, agrupació professional funcionarial o escala corresponent, amb les excepcions que reglamentàriament es determinen a fi de garantir l’adequada prestació del servici públic.
  • Quan les circumstàncies de la prestació del servici així ho requerisquen, l’administració podrà establir que la relació interina siga a temps parcial.
  • La selecció, la qual serà objecte de regulació reglamentària, haurà de realitzar-se mitjançant procediments àgils, els quals respectaran els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, a través de la constitució de borses de treball vinculades al desplegament de les ofertes d’ocupació pública.
  • El personal funcionari interí haurà de reunir els requisits legals i reglamentaris per a exercir les funcions pròpies del lloc de treball, així com posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques adequades per al seu exercici. El nomenament de funcionària o funcionari interí no atorgarà cap dret per al seu ingrés en l’administració pública.
  • El personal funcionari interí té l’obligació de mantindre actualitzats els coneixements necessaris per a l’exercici del lloc de treball que ocupa i en virtut dels quals va ser seleccionat.
  • El cessament del personal funcionari interí es produirà:

a) Quan desapareguen les circumstàncies que van donar lloc al seu nomenament.

b) Per la provisió del lloc corresponent per funcionària o funcionari de carrera.

c) Per l’amortització del lloc de treball.

d) Quan es produïsca un incompliment sobrevingut dels requisits exigits per al seu nomenament, com a conseqüència de la modificació de la classificació dels llocs de treball.

e) Per qualsevol de les causes enumerades en l’article 59 d’esta llei.

En el supòsit previst en la lletra a de l’apartat 2 d’este article, els llocs de treball vacants exercits per personal funcionari interí hauran d’incloure’s en l’oferta d’ocupació corresponent a l’exercici en què es produïsca el seu nomenament i, si no fóra possible, en la següent, tret que es decidisca la seua amortització.

  1. Al personal funcionari interí li serà d’aplicació, quan siga adequat a la seua condició, el règim general del personal funcionari de carrera.

 

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=007974/2010&url_lista=%26CHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D9%26signatura%3D007974/2010

La Llei per a l’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (LOGFPV) s’estructura en onze títols i una extensa regulació, als quals s’ha d’afegir un conjunt de disposicions addicionals i transitòries

About Emilioteayuda.com

EMILIO MARÍN- ROIG RAMÓN. Trabajo Social y Sociología http://es.linkedin.com/in/emiliomarinroig/ https://emilioteayuda.com/
Esta entrada fue publicada en Trabajo Social. Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s