PERITO SOCIAL EN EL ÁMBITO PENAL

EL PERITO SOCIAL EN EL ÁMBITO PENAL

http://www.mitrabajoessocial.com/la-pericia-social-forense-modelos-y-practica-de-una-intervencion-especializada-en-trabajo-social/

El Perito Social:

 • Se incorpora en un contexto judicial relativamente nuevo, la investigación
  Forense
 • Su acción es requerida preferentemente por el Fiscal encargado de investiga lo
  que incluye su presentación en el juicio oral penal
 • Asimismo, puede ser requerido por la defensoría penal pública como prueba
  desde la parte imputada.

21
– Las materias que investiga son aquellas asociadas a hechos constitutivos de
delitos asociados a la familia y menores de edad
– Requiere una formación especializada en materia de familia, Maltrato infantil,
abuso sexual, VIF, Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.
– Ser capaz de evacuar un informe que permita a un experto de otras áreas a
comprender la dinámica o contexto en que ocurre el delito.
Sustento de la Pericia Social

 • Proceso de Investigación Basado en la Metodología de Trabajo Social.
 • Respaldo en el Método Científico: validez y Confiabilidad.
 • Acción profesional en la Dimensión del Diagnóstico Específico.
 • Se inicia con la aceptación de la solicitud o con la Notificación desde la justicia
  (Penal – Familia).

22

1.5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aylwin, Nidia: “Un Enfoque Operativo de la Metodología de Trabajo Social”.
Ediciones Hvmanitas, 1982.
Aylwin, Nidia; Solar, M.O.: “Trabajo Social Familiar”. Ediciones Universidad Católica
de Chile, Santiago, 2002.
Carnelutti, F.:“Principios del Proceso Penal”. Ediciones Jurídicas Europa – América,
Buenos Aires, 1971.
Carballeda, Alfredo: “La Intervención en lo Social: Exclusión e Integración en los
Nuevos Escenarios Sociales”. Ediciones Paidós. Buenos Aires, Argentina. 2008.
Cisternas, Iván; Rojas, Paola: “El Informe Pericial Social”. Documento Colegio de
Asistentes Social de Chile. Santiago, 2008.
Delgado, Salazar, R.: “Las Pruebas en el Proceso Penal”. Vadell Hermanos Editores,
Venezuela, 2004.
Echeverría, Rafael.: “Actos del Lenguaje 1(La escucha)”. Editorial Granica, 2007.
Luckman, Berger.: “La Construcción Social de la Realidad”. Editorial Amorrortu,
2006.
Pastén, Cordovez: “Elaboración de Diagnósticos Sociales con la utilización de
técnicas cualitativas”. Edeval. Valparaíso, Chile, 2000.
Pastén, Cordovez: “Metodología de la Investigación Social”. Edeval. Valparaíso,
1993.
Ricoeur, Paul: “Teoría de la Interpretación”. Editorial Siglo XXI., México, 1995.

Publicado en Trabajo Social | Deja un comentario

Personal funcionari interí

Personal funcionari interí

 1. És personal funcionari interí aquell qui, en virtut de nomenament legal i per raons expressament justificades de necessitat i urgència, presta servicis en l’administració mitjançant una relació professional de caràcter temporal, regulada pel dret administratiu, per a l’exercici de funcions atribuïdes al personal funcionari de carrera.
 2. Les circumstàncies que poden donar lloc al seu nomenament són les següents:

a) L’existència de llocs de treball vacants quan no siga possible la seua cobertura per personal funcionari de carrera.

b) La substitució transitòria de la persona titular d’un lloc de treball.

c) L’execució de programes de caràcter temporal i de duració determinada, el termini màxim del qual haurà de fer-se constar expressament en el nomenament, i que responguen a necessitats no permanents de l’administració.

d) L’excés o acumulació de tasques, de caràcter excepcional i circumstancial, per un termini màxim de sis mesos dins d’un període de dotze.

 1. Els nomenaments previstos en les lletres c i d del número anterior s’efectuaran en els termes que dispose la normativa reglamentària de desplegament.
 • Els nomenaments de personal funcionari interí s’efectuaran en llocs de treball corresponents a la categoria d’entrada en el cos, agrupació professional funcionarial o escala corresponent, amb les excepcions que reglamentàriament es determinen a fi de garantir l’adequada prestació del servici públic.
 • Quan les circumstàncies de la prestació del servici així ho requerisquen, l’administració podrà establir que la relació interina siga a temps parcial.
 • La selecció, la qual serà objecte de regulació reglamentària, haurà de realitzar-se mitjançant procediments àgils, els quals respectaran els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, a través de la constitució de borses de treball vinculades al desplegament de les ofertes d’ocupació pública.
 • El personal funcionari interí haurà de reunir els requisits legals i reglamentaris per a exercir les funcions pròpies del lloc de treball, així com posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques adequades per al seu exercici. El nomenament de funcionària o funcionari interí no atorgarà cap dret per al seu ingrés en l’administració pública.
 • El personal funcionari interí té l’obligació de mantindre actualitzats els coneixements necessaris per a l’exercici del lloc de treball que ocupa i en virtut dels quals va ser seleccionat.
 • El cessament del personal funcionari interí es produirà:

a) Quan desapareguen les circumstàncies que van donar lloc al seu nomenament.

b) Per la provisió del lloc corresponent per funcionària o funcionari de carrera.

c) Per l’amortització del lloc de treball.

d) Quan es produïsca un incompliment sobrevingut dels requisits exigits per al seu nomenament, com a conseqüència de la modificació de la classificació dels llocs de treball.

e) Per qualsevol de les causes enumerades en l’article 59 d’esta llei.

En el supòsit previst en la lletra a de l’apartat 2 d’este article, els llocs de treball vacants exercits per personal funcionari interí hauran d’incloure’s en l’oferta d’ocupació corresponent a l’exercici en què es produïsca el seu nomenament i, si no fóra possible, en la següent, tret que es decidisca la seua amortització.

 1. Al personal funcionari interí li serà d’aplicació, quan siga adequat a la seua condició, el règim general del personal funcionari de carrera.

 

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=007974/2010&url_lista=%26CHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D9%26signatura%3D007974/2010

La Llei per a l’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (LOGFPV) s’estructura en onze títols i una extensa regulació, als quals s’ha d’afegir un conjunt de disposicions addicionals i transitòries

Publicado en Trabajo Social | Deja un comentario

MEDIACIÓN COMUNICATIVA

CICLO FORMATIVO: MEDIACIÓN COMUNICATIVA

FAMILIA PROFESIONAL: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Grado Superior 2000 horas

QUÉ OCUPACIONES PUEDES DESEMPEŇAR

Agente de desarrollo de la comunidad sorda. Técnico en promoción, atención y formación a personas sordas. Agente dinamizador de la comunidad sorda. Mediador social de la comunidad sorda. Agente de desarrollo de la comunidad sordociega. Agente dinamizador de la comunidad sordociega. Mediador de personas sordociegas. Asistente de personas sordociegas. Mediador de personas con dificultades de comunicación.

MÓDULOS PROFESIONALES

MÓDULOS PROFESIONALES

Metodología de la integración social de las personas con dificultades de comunicación, lenguaje y habla.

Sensibilización social y participación.

Intervención socioeducativa con personas sordociegas.

Contexto de la mediación comunicativa con personas sordociegas.

Lengua de signos.

Ámbitos de aplicación de la lengua de signos.

Intervención con personas con dificultades de comunicación.

Técnicas de intervención comunicativa.

Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación.

Habilidades sociales.

Primeros auxilios.

Proyecto de mediación comunicativa.

Formación y orientación laboral.

Empresa e iniciativa emprendedora.

Formación en Centros de Trabajo.

 

CÓMO SE ACCEDE

Acceso a Grado Superior.

 

TITULACIÓN QUE SE OBTIENE: TÉCNICO SUPERIOR EN MEDIACIÓN COMUNICATIVA.

El título de Técnico Superior en Mediación Comunicativa permite el acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de grado en las condiciones de admisión que se establezcan.

 

http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/servicios-socioculturales-comunidad/mediacion-comunicativa.html

Publicado en Trabajo Social | Deja un comentario

INTEGRACIÓN SOCIAL (LOE)

CICLO FORMATIVO: INTEGRACIÓN SOCIAL (LOE)

FAMILIA PROFESIONAL: Servicios socioculturales y a la Comunidad

Grado Superior 2000 horas

QUÉ OCUPACIONES PUEDES DESEMPEŇAR

Técnico de programas de prevención e inserción social. Educador o educadora de equipamientos residenciales de diverso tipo. Educador o educadora de personas con discapacidad. Trabajador o trabajadora familiar. Educador o educadora de educación familiar. Auxiliar de tutela. Monitor o monitora de centros abiertos. Técnico de integración social. Especialista de apoyo educativo. Educador o educadora de educación especial. Técnico/a educador/a. Técnico Especialista I (Integrador social). Técnico Especialista II (Educativo). Monitor o monitora de personas con discapacidad. Técnico de movilidad básica. Técnico de inserción ocupacional. Mediador ocupacional y/o laboral. Dinamizador ocupacional y/o laboral. Educador de base. Mediador o mediadora comunitaria. Mediador o mediadora intercultural. Mediador o mediadora vecinal y comunitario. Preparador laboral. Técnico en empleo con apoyo. Técnico de acompañamiento laboral. Monitor/a de rehabilitación psicosocial.

MÓDULOS PROFESIONALES

Primer curso:

Contexto de la intervención social.

Inserción sociolaboral.

Metodología de la intervención social.

Promoción de la autonomía personal.

Mediación comunitaria.

Formación y orientación laboral.

Horario reservado para la docencia en inglés.
Segundo curso:

Atención a las unidades de convivencia.

Apoyo a la intervención educativa.

Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación.

Habilidades sociales.

Primeros auxilios.

Empresa e iniciativa emprendedora.

Horario reservado para la docencia en inglés.

Formación en Centros de Trabajo.

Proyecto de integración social.
CÓMO SE ACCEDE

Acceso directo:

(Criterios en orden de prioridad)

Estar en posesión del título  de Bachillerato LOMCE modalidad BHCS, de Bachillerato LOE modalidad BHCS; de Bachillerato LOGSE modalidades BHCS. De Bachillerato Experimental modalidades BAG, BCHS o BL o haber superado las opciones C, D de COU.

Estar en posesión del título de Bachillerato LOE /LOGSE. Haber superado el segundo curso de cualquier otra modalidad de Bachillerato Experimental. Opciones A, B de Cou o Preu superados.

Estar en posesión del título de Técnico/a de Formación Profesional LOE /LOGSE con prioridad para quien hubiera superado algún ciclo de grado medio de la misma familia profesional a que pertenezca el ciclo a que pretendan acceder.

Estar en posesión del título de Formación Profesional de Segundo Grado u otras titulaciones equivalentes a efectos académicos. Tener una titulación universitaria a la que se accedió sin cumplir ninguno de los requisitos anteriores.

Acceso mediante prueba:

Sin cumplir ninguno de los requisitos académicos anteriores, tener 19 años de edad o cumplirlos durante el año en curso y superar la correspondiente prueba de acceso.

TITULACIÓN QUE SE OBTIENE: TÉCNICO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL

El título de Técnico Superior en Integración Social permite el acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de grado en las condiciones de admisión que se establezcan.

TITULACIONES EQUIVALENTES:

Conforme la norma vigente, tienen los mismos efectos profesionales y académicos las siguientes titulaciones:

Técnico Especialista en Economía Socio-Familiar, rama Servicios a la Comunidad.

Técnico Especialista en Adaptación Social, rama Servicios a la Comunidad.

Técnico Especialista en Educador de Disminuidos Psíquicos, rama Sanitaria.

Técnico Superior en Integración Social.

 

http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/servicios-socioculturales-comunidad/integracion-social.html

Publicado en Trabajo Social | Deja un comentario

EDUCACIÓN INFANTIL

CICLO FORMATIVO: EDUCACIÓN INFANTIL

FAMILIA PROFESIONAL: Servicios socioculturales y a la Comunidad

Grado Superior 2000 horas

QUÉ OCUPACIONES PUEDES DESEMPEŇAR

Educador/a infantil. Animador/a infantil.

MÓDULOS PROFESIONALES

Primer curso:

Didáctica de la educación infantil.

Autonomía personal y salud infantil.

Expresión y comunicación.

Desarrollo cognitivo y motor.

Formación y orientación laboral.

Horario reservado para el módulo impartido en inglés.

Segundo curso:

El juego infantil y su metodología.

Desarrollo socioafectivo.

Habilidades sociales.

Intervención con familias y atención a menores en riego social.

Primeros auxilios.

Empresa e iniciativa emprendedora

Horario reservado para el módulo impartido en inglés.

Formación en Centros de Trabajo: 400 horas.

Proyecto de atención a la infancia.
CÓMO SE ACCEDE

Acceso directo:

(Criterios en orden de prioridad).

Estar en posesión del título de Bachillerato LOMCE, modalidad BHCS, de Bachillerato LOE modalidad BHCS; de Bachillerato LOGSE modalidad BHCS. De Bachillerato Experimental modalidades BAG, BCHS o BL; o haber superado la opción C ó D de COU.

Estar en posesión del título de Bachillerato LOE/LOGSE. Haber superado el segundo curso de otras modalidades de Bachillerato Experimental. Tener la opción A ó B de COU ó el Preu superado.

Estar en posesión del título de Técnico/a de Formación Profesional LOE /LOGSE con prioridad para quien hubiera superado algún ciclo de grado medio de la misma familia profesional a que pertenezca el ciclo a que pretendan acceder.

Estar en posesión del título de Formación Profesional de Segundo Grado u otras titulaciones equivalentes a efectos académicos. Tener una titulación universitaria a la que se accedió sin cumplir ninguno de los requisitos anteriores.

Acceso mediante prueba:

Sin cumplir ninguno de los requisitos académicos anteriores, tener 19 años de edad o cumplirlos durante el año en curso y superar la correspondiente prueba de acceso.

TITULACIÓN QUE SE OBTIENE: TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL.

El título de Técnico Superior en Educación Infantil permite el acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de grado en las condiciones de admisión que se establezcan.

TITULACIONES EQUIVALENTES

Conforme la norma vigente, tienen los mismos efectos profesionales y académicos las siguientes titulaciones

Técnico Especialista en Jardines de Infancia, rama Servicios a la Comunidad. (FP2)

Técnico Especialista en Educador Infantil, rama Servicios a la Comunidad. (FP2)

Técnico Superior en Educación Infantil. (LOGSE)

http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/servicios-socioculturales-comunidad/educacion-infantil.html

Publicado en Trabajo Social | Deja un comentario

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA (LOE)

CICLO FORMATIVO: ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA (LOE)

FAMILIA PROFESIONAL: Servicios Socioculturales y a la Comunidad

Grado Superior 2000 horas

QUÉ OCUPACIONES PUEDES DESEMPEŇAR

Coordinador/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil. Director/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil. Responsable de proyectos de tiempo libre educativo infantil y juvenil. Coordinador/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza. Director/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza. Monitor/a de tiempo libre. Animador/a sociocultural. Dinamizador/a comunitario. Asesor/a para el sector asociativo. Técnico comunitario. Gestor/a de asociaciones. Técnico/a de servicios culturales. Animador/a cultural. Informador/a juvenil. Animador/a de hotel. Animador/a de veladas y espectáculos. Animador/a de actividades recreativas al aire libre en complejos turísticos. Jefe/a de departamento en animación turística.

MÓDULOS PROFESIONALES

Primer curso:

Metodología de la intervención social.

Dinamización grupal.

Animación y gestión cultural.

Desarrollo comunitario.

Contexto de la animación sociocultural.

Inglés.

Formación y orientación laboral.

Horario reservado para la docencia en inglés.
Segundo curso:

Actividades de ocio y tiempo libre.

Animación turística.

Información juvenil.

Intervención socioeducativa de jóvenes.

Primeros auxilios.

Empresa e iniciativa emprendedora.

Horario reservado para la docencia en inglés.

Formación en centros de trabajo.

Proyecto de animación sociocultural y turística.
CÓMO SE ACCEDE

Acceso directo:

(Criterios en orden de prioridad)

Estar en posesión del títulode Bachillerato LOMCE modalidad BHCS, de Bachillerato LOE modalidad BHCS; de Bachillerato LOGSE modalidades BHCS. De Bachillerato Experimental modalidades BAG, BCHS o BL; o haber superado las opciones C, D de COU.

Estar en posesión del título de Bachillerato LOE /LOGSE. Haber superado el segundo curso de cualquier otra modalidad de Bachillerato Experimental. Opciones A, B de Cou o Preu superados.

Estar en posesión del título de Técnico/a de Formación Profesional LOE /LOGSE con prioridad para quien hubiera superado algún ciclo de grado medio de la misma familia profesional a que pertenezca el ciclo a que pretendan acceder.

Estar en posesión del título de Formación Profesional de Segundo Grado u otras titulaciones equivalentes a efectos académicos. Tener una titulación universitaria a la que se accedió sin cumplir ninguno de los requisitos anteriores.

Acceso mediante prueba:

Sin cumplir ninguno de los requisitos académicos anteriores, tener 19 años de edad o cumplirlos durante el año en curso y superar la correspondiente prueba de acceso.

TITULACIÓN QUE SE OBTIENE: TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA

El título de Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística permite el acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de grado en las condiciones de admisión que se establezcan.
TITULACIÓNES EQUIVALENTES:

Conforme la norma vigente, tienen los mismos efectos profesionales y académicos las siguientes titulaciones:

Técnico Especialista en Acitvidades Socioculturales, rama Administrativa y Comercial.

Técnico Especialista en Agencias de viaje, rama Hostelería y Turismo.

Técnico Superior en Animación Sociocultural.

Técnico Superior en Animación Turística.

 

http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/servicios-socioculturales-comunidad/animacion-sociocultural-turistica.html

Publicado en Trabajo Social | Deja un comentario

PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

CICLO FORMATIVO: PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

 

FAMILIA PROFESIONAL: Servicios socioculturales y a la Comunidad

Grado Superior 2000 horas

QUÉ OCUPACIONES PUEDES DESEMPEŇAR

Promotor o promotora de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Promotor o promotora para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Técnico o técnica de apoyo en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

MÓDULOS PROFESIONALES

Primer curso:

Habilidades sociales.

Metodología de la intervención social.

Desarrollo comunitario.

Prevención de la violencia de género.

Ámbitos de intervención para la promoción de igualdad.

Participación social de las mujeres.

Formación y orientación laboral.

Empresa e iniciativa emprendedora.

Inglés Técnico/Horario reservado para el módulo impartido en inglés.

Segundo curso:

Primeros auxilios.

Información y comunicación con perspectiva de género.

Promoción del empleo femenino.

Intervención socioeducativa para la igualdad.

Proyecto de promoción de igualdad de género.

Inglés Técnico/Horario reservado para el módulo impartido en inglés.

Formación en Centros de Trabajo.
CÓMO SE ACCEDE

Acceso directo:

(Criterios en orden de prioridad).

Estar en posesión del título de Bachillerato LOMCE modalidad BHCS; de Bachillerato LOE modalidad BHCS; de Bachillerato LOGSE modalidad BHCS. De Bachillerato Experimental modalidades BAG, BCHS o BL; o haber superado la opción C ó D de COU.

Estar en posesión del título de Bachillerato LOE/LOGSE. Haber superado el segundo curso de otras modalidades de Bachillerato Experimental. Tener la opción A ó B de COU ó el Preu superado.

Estar en posesión del título de Técnico/a de Formación Profesional LOE /LOGSE con prioridad para quien hubiera superado algún ciclo de grado medio de la misma familia profesional a que pertenezca el ciclo a que pretendan acceder.

Estar en posesión del título de Formación Profesional de Segundo Grado u otras titulaciones equivalentes a efectos académicos. Tener una titulación universitaria a la que se accedió sin cumplir ninguno de los requisitos anteriores.

Acceso mediante prueba:

Sin cumplir ninguno de los requisitos académicos anteriores, tener 19 años de edad o cumplirlos durante el año en curso y superar la correspondiente prueba de acceso.

 

TITULACIÓN QUE SE OBTIENE: TÉCNICO SUPERIOR EN PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
El título de Técnico Superior en Promoción de igualdad de género permite el acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de grado en las condiciones de admisión que se establezcan.

 

http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/servicios-socioculturales-comunidad/promocion-igualdad-genero.html

Publicado en Trabajo Social | Deja un comentario

ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

CICLO FORMATIVO: ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

 

FAMILIA PROFESIONAL: Servicios socioculturales y a la Comunidad

Grado Medio 2000 horas

QUÉ OCUPACIONES PUEDES DESEMPEŇAR

Cuidador o cuidadora de personas en situación de dependencia en diferentes instituciones y/o domicilios. Cuidador o cuidadora en centros de atención psiquiátrica. Gerocultor o gerocultora. Gobernante y subgobernante de personas en situación de dependencia en instituciones. Auxiliar responsable de planta de residencias de mayores y personas con discapacidad. Auxiliar de ayuda a domicilio. Asistente de atención domiciliaria. Trabajador o trabajadora familiar. Auxiliar de educación especial. Asistente personal. Teleoperador/a de teleasistencia.

MÓDULOS PROFESIONALES

Primer curso:

Organización de la atención a las personas en situación de dependencia.

Características y necesidades de las personas en situación de dependencia.

Atención y apoyo psicosocial.

Apoyo domiciliario.

Atención higiénica.

Primeros auxilios.

Formación y orientación laboral.

Horario reservado para el módulo impartido en inglés.
Segundo curso:

Destrezas sociales.

Apoyo a la comunicación.

Atención sanitaria.

Teleasistencia.

Empresa e iniciativa emprendedora.

Horario reservado para el módulo impartido en inglés.

Formación en Centros de Trabajo.

 

CÓMO SE ACCEDE

Acceso directo:

Graduados en Educación Secundaria Obligatoria.

Titulados de Formación Profesional de primer grado (Técnico Auxiliar).

Titulados de Formación Profesional de grado medio (Técnico).

Tener 2.º de BUP aprobado.

Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.

Haber superado, de las enseñanzas de Artes Plásticas y Oficios Artísticos, el tercer curso del Plan de 1963 o segundo de comunes experimental.

Otras titulaciones equivalentes a efectos académicos.

Acceso mediante prueba:

Sin cumplir ninguno de los requisitos académicos de acceso directo, tener diecisiete años de edad o cumplirlos durante el año en curso, y superar la correspondiente prueba de acceso.

 

TITULACIÓN QUE SE OBTIENE: TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

El alumnado que obtenga la titulación podrá acceder a los estudios de Bachillerato.

O continuar otros estudios de Formación Profesional.

 

TITULACIONES EQUIVALENTES

Conforme la norma vigente, tienen los mismos efectos profesionales y académicos las siguientes titulaciones:

Técnico en Atención Sociosanitaria.(LOGSE)

 

http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/servicios-socioculturales-comunidad/atencion-personas-situacion-dependencia.html

Publicado en Trabajo Social | Deja un comentario

Informes Caritas- foessa, Cear, sjm- cie

El VIII Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España

Hay una realidad que ves, y otra que ES.

El VIII Informe FOESSA (https://www.foessa.es/), de este año 2019, da cuenta de las secuelas de los últimos diez años en términos de cohesión social después de un período de recuperación económica. Pero no renuncia a la caracterización de cómo se ha producido la transición de nuestro modelo social y en definir sus principales rasgos. Es un informe de la postcrisis, pero simultáneamente podría ser un informe de la precrisis en la que nos encontramos

El VIII Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España es un relato del momento de incertidumbre en el que nos encontramos, realizado al servicio de nuestros decisores políticos y de la sociedad en su conjunto. Una mirada a nuestra cohesión social que se retrotrae a cómo vivimos y reaccionamos ante la gran recesión y cómo estamos enfocando la salida. Una historia que da cuenta de las consecuencias de la crisis en la poscrisis.

VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2019

Las grandes cifras económicas se recuperan progresivamente, pero las heridas que ha dejado la crisis son aún muy evidentes. El VIII Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, elaborado por la Fundación Foessa junto a Cáritas Española en base a 11.600 encuestas a familias analiza cómo salimos de la crisis en términos de pobreza y, por primera vez, pone sobre la mesa la situación en las distintas comunidades autónomas, según ha adelantado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso Guillermo Fernández, su coordinador. “España posee un estado del bienestar relativamente amplio”, ha afirmado Fernández, pero que se ve muy afectado cuando llegan las crisis económicas.

ver más sobre “Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso – Un informe analiza cómo salimos de la crisis en términos de pobreza y exclusión social”

Informe CEAR 2019: “La situación de las personas refugiadas en España y Europa”

Comisión Española de Ayuda al Refugiado

¿Cuál es la situación del sistema de asilo en España tras cuatro décadas? ¿Qué está pasando en nuestras fronteras? ¿Cómo está afectando la criminalización de las ONG en las rutas en el Mediterráneo? ¿Cuáles son los principales países de destino de las personas refugiadas?

En el año de su 40 aniversario, CEAR presenta una nueva edición de su Informe Anual ‘Las personas refugiadas en España y Europa’, en el que se abordarán las principales cuestiones en materia de refugio y migración, tanto a nivel local, estatal, europeo y mundial. Habrá presentaciones en los territorios en los que trabaja la entidad.

Informe Anual de CEAR

SJM. Informe CIE 2018: Discriminación de Origen

El informe anual sobre Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) 2018, elaborado por SJM, lleva por título ‘Discriminación de Origen’. El pasado año dos tercios de las personas internadas tenían origen magrebí (un 36% de Marruecos y 32% de Argelia), lo que hace indicar un trato discriminatorio hacia las personas migrantes en los CIE.

Además, continúan preocupando las graves carencias en distintos aspectos del funcionamiento de los centros, detectadas por los equipos de CIE que visitan a las personas internas en cinco de los centros (Madrid, Barcelona, Valencia, Algeciras y Tarifa). Falta de detección temprana de personas con situación de vulnerabilidad (enfermedades físicas, salud mental), deficiencias estructurales e higiénicas, internamiento de menores de edad, trabas a la solicitud de protección internacional y al acceso de ONG, ausencia de traducción e interpretación, etcétera.

CONSULTA Y DESCARGA AQUÍ EL INFORME:

https://sjme.org/wp-content/uploads/2019/06/Informe-CIE-2018-SJM.pdf

Publicado en bien común, economia, justicia, responsabilidad social, Trabajo Social | Deja un comentario

Marco jurídico Violencia de género

Marco jurídico

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, supuso un giro ya que recoge nítidamente el concepto de “violencia de género como algo distinto al de violencia doméstica y de otras formas de violencia intrafamiliar. Se ha convertido en un referente internacional. Recoge medidas de sensibilización y de intervención en los ámbitos educativos, sanitarios, de apoyo y derechos de las víctimas, de creación de juzgados de violencia sobre la mujer, de ayudas para quienes disponen de menos medios para su autonomía, etc.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf

La Ley 7/2012, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, también aborda una intervención integral con medidas preventivas y de intervención para su abordaje en la Comunitat Valenciana.

Amplía las manifestaciones de la violencia sobre la mujer además de las contempladas en la Ley 1/2004, añadiendo además de la violencia física, psicológica y sexual por parte de pareja o ex pareja,  la mutilación genital femenina, la violencia sexual con independencia de que guarde relación de parentesco o no, la violencia económica, y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-14978&p=20151231&tn=1

Ley Orgánica 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de violencia doméstica. La Orden de Protección puede solicitarse y concederse siempre que existan indicios fundados de un delito o falta contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, o seguridad, que den como resultado una situación objetiva de riesgo para la víctima. La Orden de hacia la víctima o establecer de forma cautelar medidas civiles como son la regulación de la guardia y custodia de los y las menores.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-15411-consolidado.pdf

Publicado en Trabajo Social | Deja un comentario

OFICINA DE DENÚNCIES I ASSISTÈNCIA A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

 • Telèfon: 961 927 359
 • oficinadenuncias@gva.es
 • Descripció:Es tracta d’una experiència pilot que duu a terme el Ministeri de l’Interior en col·laboració amb la Generalitat Valenciana per a abordar de manera interdisciplinària l’assistència a les víctimes de violència de gènere i facilitar el tràmit de denúncia dels fets delictius.

  L’atenció multidisciplinària la duen a terme agents del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, personal de la Xarxa de la Generalitat d’Assistència a les Víctimes del Delicte, i de l’Institut de Medicina Legal.

  En l’Oficina es facilita suport psicològic i els recursos socials i assistencials des del primer moment de presentació de la denúncia, oferint espais segurs per a les víctimes que garanteixen els seus drets.

  L’oficina naix davant la necessitat d’establir un sistema que integre més recursos des del moment de presentació de la denúncia per a disposar de la màxima informació, així com per a garantir l’acompanyament de la víctima a nivell jurídic i psicosocial.

  D’aquesta forma, es garanteix a les víctimes una atenció integral des de l’inici fins a la finalització del procés judicial, pal·liant el mal patit i donant suport a la seua recuperació.

  Objectius

  • – Centralitzar la interposició de denúncies de delictes de violència sobre la dona en una oficina atesa per agents especialitzats i amb el suport d’un equip de psicòlegs i treballadors socials. D’aquesta forma, es pretén abordar la problemàtica de manera integral, parant atenció a factors de seguretat, psicològics i socials.
  • – Facilitar la intervenció immediata dels òrgans judicials.
  • – Parar atenció personalitzada a les víctimes per part de personal especialitzat, acompanyant-la durant tot el procés de la denúncia, propiciant així les millors condicions per a un resultat eficaç.
  • – Evitar desplaçaments innecessaris a la víctima, inclosa si escau l’actuació del professional de l’Institut de Medicina Legal, gràcies a un espai independent per als professionals forenses.
  • – Oferir espais segurs i més amables per a les víctimes i els seus fills, de manera que es garantisquen els seus drets.
  • – Facilitar el suport psicològic i/o els recursos socials i assistencials des del primer moment de la presentació de la denúncia, a través de la coordinació amb la Xarxa d’Oficines de la GVA d’Assistència a les Víctimes del Delicte.

   

  Horari d’atenció al públic: de 9:00 h a 21:00h, els 365 díes de l’any

Publicado en Trabajo Social | Deja un comentario